direct naar inhoud van Artikel 9 Natuur
Plan: Dorpskernen II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-VA01

Artikel 9 Natuur

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. bos;
 • d. verharde en onverharde paden;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. extensief recreatief medegebruik.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.2.2 Andere bouwwerken

Op deze gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

9.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming, met dien verstande dat de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 25 m². 

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het aanleggen de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ontginnen, afgraven, verlagen, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • b. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
 • c. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
 • d. het verlagen van de waterstand anders dan door sloten/greppels of drainage met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
 • e. het vellen of rooien van bos en/of het verwijderen van houtopstanden.
 • f. het verwijderen van natuur- en landschapselementen;
 • g. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen;
 • h. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • i. het vellen, rooien en verwijderen van houtopstanden.
9.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 9.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
 • b. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
9.5.3 Toelaatbaarheid

De in lid 9.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.