direct naar inhoud van Artikel 17 Leiding - Gas
Plan: Dorpskernen II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-VA01

Artikel 17 Leiding - Gas

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding;

met de daarbijbehorende:

 • b. andere bouwwerken.

De dubbelbestemming 'Leiding - Gas' heeft prioriteit boven de dubbelbestemming 'Leiding - Riool'.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemmingen, mogen op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de bestemming 'Leiding - Gas'.

17.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van andere bouwwerken, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de andere bouwwerken ten behoeve van het veilig en doelmatig functioneren van de leiding.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Mits de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 17.2.1 en lid 17.2.2 in die zin dat de in de daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en andere bouwwerken, worden gebouwd, mits:
  • 1. vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder;
  • 2. er geen kwetsbare objecten zijn toegelaten.
17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.5.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht:

 • a. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. het in de grond brengen van voorwerpen;
 • d. het aanbrengen van beplantingen en het planten van bomen;
 • e. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen.
17.5.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 17.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van het plan.
17.5.3 Criteria

De in lid 17.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de in het lid 17.1 genoemde leiding ontstaat of kan ontstaan;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.