direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer
Plan: Dorpskernen II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-VA01

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • b. een museumspoorlijn ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer';
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. parkeerterreinen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

 • a. De bouwhoogte van andere bouwwerken anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 20 m.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de verkoop en opslag van lpg;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het stallen van materieel of opslaan van materiaal;
 • d. het gebruik van gronden voor meer rijstroken dan het bestaande aantal.
13.4 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 13.3 sub d in die zin dat wordt afgeweken van het bestaande aantal rijstroken, mits hierdoor geen wezenlijke verslechtering van de geluidssituatie optreedt.
13.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de functieaanduidingen worden verwijderd, mits:
  • 1. de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.