direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
Plan: Dorpskernen II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

25.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

  • a. het beloop of profiel va wegen of aansluitingen van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft.

25.2 Wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' wijzigen in die zin dat de bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen' worden gewijzigd in de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin', met dien verstande dat:

  • a. na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor betreffende gronden de bepalingen van artikel 12 Tuin (Tuin) en artikel 15 Wonen (Wonen) van toepassing zijn;
  • b. het aantal te realiseren woningen niet meer mag bedragen dan 2;
  • c. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.