direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Dorpskernen II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder de:
  • 1. milieucategorieën 1 en 2;
  • 2. milieucategorieën 1, 2 en 3.1 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’;
  • 3. milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’;

met uitzondering van:

   • geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
   • risicovolle inrichtingen;
 • b. een bedrijf met sbi-code 355.0, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf';
 • c. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
 • d. tevens caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling'
 • e. tevens detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • f. tevens een zelfstandig kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • g. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’;
 • h. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;
 • i. nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • j. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
 • k. opslag en uitstalling;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. wegen en paden;
 • n. tuinen, erven en verhardingen;
 • o. groenvoorzieningen;
 • p. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

 • q. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ aangegeven bebouwing en zoals geregeld in lid 24.2 Karakteristiek;
 • r. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument’ of 'specifieke vorm van waarde - provinciaal monument’ aangegeven bebouwing.

Ter plaatse van de aanduiding 'relatie' behoren beide bestemmingsvlakken als één bestemmingsvlak te worden bezien.


4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Voor het bouwen in het algemeen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, dan wel voor het aangegeven percentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' of met de aangegeven oppervlakte ter plaaste van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)'.
 • c. De voorgevelrooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. De overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
  • 2. De afstand tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m dan wel een kleinere afstand, welke niet minder mag bedragen dan de afstand van erkers, balkons of luifels tot de voorste perceelsgrens bij in de zelfde straat gelegen bebouwing.
  • 3. De afstand tot het erf van buren mag niet minder bedragen dan 2 m.
  • 4. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw.
  • 5. De breedte van een erker mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het aangrenzende hoofdgebouw.
 • d. De afstand van enig bouwwerk c.q. gebouw tot de erfgrens dient gelijk te zijn aan of groter dan de hoogte van dat bouwwerk of – bij een gebouw – van de hoogte van de gevel die naar die erfgrens is gericht.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
 • c. Bedrijfsgebouwen dienen van een kap te worden voorzien waarvan de dakhelling niet minder dan 10° en niet meer dan 50° mag bedragen.

4.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. een bedrijfswoning zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 7,00 m bedragen en de bouwhoogte ten hoogste 12,00 m;
 • d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen.

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 2,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 60 m² per bedrijfswoning bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte groter is, in welk geval die oppervlakte als maximum geldt;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, en minus de oppervlakte van de bedrijfswoning, bedragen, tenzij het bestaande percentage groter is, in welk geval dat percentage als maximum geldt;
 • d. de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet hoger zijn de goothoogte van de bedrijfswoning waartegen wordt gebouwd, met een maximum van 3,50 m;
 • e. de bouwhoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,50 m bedragen;
 • f. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m respectievelijk 6,00 m bedragen;
 • g. de goot- en bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m respectievelijk 6,00 m bedragen;
 • h. bij vrijstaande bedrijfswoningen worden bijbehorende bouwwerken op ten minste 1,00 m afstand van de erfgrens gebouwd;
 • i. voor een uitgebouwd bijbehorend bouwwerk aan de voorzijde van de bedrijfswoning geldt een maximale bouwhoogte van 3,25 m, een diepte van maximaal 1,50 m en een breedte van maximaal 2/3 van de oorspronkelijke voorgevel;
 • j. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen 50 meter van de voorgevel of voorgevelrooilijn van de woning worden gebouwd.
4.2.5 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. ten hoogste 5% van de terreinoppervlakte mag worden gebruikt voor het oprichten van andere bouwwerken.
 • b. de bouwhoogte van een reclamezuil mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2.1 Algemeen sub a in die zin dat gebouwen (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak ten hoogste 100 m² zal bedragen;
  • 2. er sprake is van een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding;
  • 3. indien het een uitbreiding betreft die zich naar de wegzijde manifesteert, het gaat om het onderbrengen van de minder hinder veroorzakende onderdelen van een bedrijf;
  • 4. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
 • b. het bepaalde in lid 4.2.1 Algemeen sub b ten behoeve van het toestaan van een grotere oppervlakte aan gebouwen, mits dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.
 • c. het bepaalde in lid 4.2.1 Algemeen sub d ten behoeve van het toestaan van een kleinere afstand van bouwwerken en gebouwen tot de erfgrens.
 • d. het bepaalde in lid 4.2.2 Bedrijfsgebouwen sub c ten behoeve van het plat mogen afdekken van gebouwen.
 • e. het bepaalde in lid 4.2.4 sub a in die zin dat bijbehorende bouwwerken minder dan 2,00 m achter, c.q. vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • f. het bepaalde in lid 4.2.4 sub b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², mits:
  • 1. er een aantoonbare behoefte vanuit de in de bestemming toegelaten doeleinden aanwezig is;
  • 2. bij een vergroting ten behoeve van de woonfunctie aantoonbaar is dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn gekoppeld blijft aan de woonfunctie;
  • 3. er sprake is van een situatie waarin de gewenste uitbreiding van een bedrijfswoning afgewezen moet worden gelet op het straat- en bebouwingsbeeld.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van:
  • 1. procuctiegebonden detailhandel, mits:
   • de bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, met een maximum van 50 m² bedraagt;
   • de functie vanuit de bestaande bebouwing wordt uitgeoefend;
   • er sprake is van verkoop van ter plaatse bereide, verwerkte en/of toegepaste producten met een lokaal verzorgingsgebied;
   • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 2. detailhandel als afzonderlijk afhaalpunt ten behoeve van e-commerce, mits de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 25 m² per bedrijf bedraagt;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan de bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
 • c. het gebruik van gronden als verkooppunt van motorbrandstoffen, anders dan ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', waar verkoop van motorbrandstoffen wel is toegestaan;
 • d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning voor bewoning;
 • e. het gebruik van het voorterrein ten behoeve van bedrijfs- en opslagdoeleinden;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat:
  • 1. de omvang van de activiteit meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing (woning en bijbehorende bouwwerken) met een maximum van 75 m² bedraagt;
  • 2. er afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving;
  • 3. het gebruik nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. het gebruik een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
  • 5. er detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van kleinschalige verkoop in verband met de beroepsmatige activiteiten;
  • 6. de activiteit niet wordt uitgeoefend door de bewoner;
  • 7. opslag van goederen in het kader van de bedrijfsvoering plaatsvindt;
 • g. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden en verblijfsrecreatieve doeleinden, anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
 • h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zodanig dat:
  • 1. het niet gaat om activiteiten die voorkomen in Bijlage 2 Lijst met kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
  • 2. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. er afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
  • 4. de woonfunctie onevenredig wordt aangetast;
  • 5. de verkeersdruk in de naaste omgeving onevenredig toeneemt;
  • 6. het parkeren niet op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
  • 7. het bedrijf niet wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning;
  • 8. het gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, met uitzondering van kleinschalige verkoop/detailhandel in verband met de bedrijfsmatige activiteiten;
  • 9. er vergunningsplichting activiteiten op grond van artikel 2.1 lid 1 sub i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht plaatsvinden.

4.4.2 Detailhandel

Ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is naast de bedrijfsfunctie detailhandel toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m2.

4.4.3 Kantoor

Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is naast de bedrijfsfunctie een zelfstandig kantoor toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 120 m2.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.1 Bestemmingsomschrijving sub a in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met toegestane bedrijven, mits:
  • 1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in de bijlage onder een hogere categorie dan is toegestaan, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
 • b. het bepaalde in lid 4.4.1 sub d. in die zin dat een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt voor bewoning, mits:
  • 1. de bewoning van een bijbehorend bouwwerk uitsluitend plaatsvindt vanuit een oogpunt van mantelzorg;
  • 2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
  • 3. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan 80 m²;
 • c. het bepaalde in lid 4.4.1 onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning, mits:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel;
  • 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersontsluiting- en parkeersituaties (de eventuele extra benodigde parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd);
  • 3. de logiesverstrekking gekoppeld is aan het gebruik van een hoofdgebouw en daaraan ondergeschikt is.
4.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) te wijzigen, indien wijzigingen in de standaard bedrijfsindeling of ontwikkelingen in bepaalde bedrijfsvoeringen (waardoor bedrijven van categorie veranderen of waardoor bepaalde hinderaspecten veranderen) daartoe aanleiding geven.