direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Dorpskernen II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen;
 • b. recreatieve vaarroutes;
 • c. oevers en bermen;
 • d. natuurvriendelijke oevers;
 • e. een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone';
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder bruggen, dammen, duikers, steigers en gelijksoortige voorzieningen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Voor het bouwen in het algemeen geldt de volgende bepaling;

 • a. Binnen vaarwateren is het bouwen van gebouwen en overige bouwwerken niet toegestaan, met uitzondering van duikers, bruggen en steigertjes en schuitenhokken op eigen terrein.
14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 25 m2;
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.
14.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,40 m bedragen, gemeten ten opzichte van het gemiddelde waterpeil;
 • b. de doorvaarthoogte van bruggen en andere overspanningen of overkluizingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen andere bouwwerken, zal ten minste 1,50 m bedragen;
 • c. de doorvaartbreedte van bruggen en andere overspanningen of overkluizingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen andere bouwwerken, zal ten minste 3,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de geluidssituatie, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 14.2.3 sub b in die zin dat de doorvaarthoogte van bruggen, duikers en andere overspanningen of overkluizingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen andere bouwwerken, wordt verkleind tot 1,00 m.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van gronden als ligplaats voor woonschepen of woonarken of casco's (caissons) die tot woonschip of woonark kunnen worden omgebouwd.
14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning veranderingen aan te brengen in de oevers van de voor water aangewezen gronden door deze af te graven, op te hogen, te vergraven of anderszins te veranderen.

14.5.2 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als bedoeld onder lid 14.5.1 Werken en werkzaamheden mag slechts worden verleend indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden en natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast.