direct naar inhoud van Artikel 11 Sport
Plan: Dorpskernen II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01

Artikel 11 Sport

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden met bijbehorende voorzieningen;
 • b. gebouwen ten behoeve van sportdoeleinden met bijbehorende voorzieningen, zoals clubgebouw, kantine en kleedkamers;
 • c. zwembaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zwembad';
 • d. aan de sportvoorzieningen gerelateerde ondergeschikte horeca;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. wegen en paden;
 • g. tuinen, erven en verhardingen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

 • j. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ aangegeven bebouwing en zoals geregeld in lid 24.2 Karakteristiek;
 • k. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument’ of 'specifieke vorm van waarde - provinciaal monument’ aangegeven bebouwing.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Gebouwen, niet zijnde dug outs en fietsenstallingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, dan wel voor het aangegeven percentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' of met de aangegeven oppervlakte ter plaaste van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)'.
 • c. De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
 • d. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
 • e. In afwijking van het bepaalde onder a tot en met d mogen buiten het bouwvlak kleine gebouwtjes ten behoeve van de sportdoeleinden worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de totale oppervlakte aan gebouwen buiten het bouwvlak per sportvoorziening niet meer mag bedragen dan 30 m2;
  • 2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • 3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.

11.2.2 Dug out en fietsenstalling

Voor het bouwen van dug outs en een fietsenstalling gelden de volgende regels:

 • a. deze gebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van een fietsenstalling bedraagt ten hoogste 200 m².

11.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van glijbanen en duikplanken bij zwembaden mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • d. De oppervlakte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 100 m2 per bestemmingsvlak.
 • e. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • f. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 15 m.
 • g. De bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer bedragen dan 16 m.
 • h. De bouwhoogte van tribunes mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • i. De bouwhoogte van scoreborden mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • j. De bouwhoogte van een zend-/ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' mag niet meer bedragen dan 40 m.
 • k. De bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.

11.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. het bepaalde in 11.2.1 sub a en b ten behoeve van de overschrijding van het bouwvlak en/of het aangegeven bebouwingspercentage voor het uitbreiden vergroten van de oppervlakte aan gebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de maximaal toegestane oppervlakte niet meer dan 20% wordt vergoot;
  • 2. de overschrijding van de toegestane oppervlakte noodzakelijk is voor hte goed functioneren van de desbetreffende vereniging.

11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige horeca.