direct naar inhoud van Artikel 45 Algemene wijzigingsregels
Plan: Dorpskernen III
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-VA03

Artikel 45 Algemene wijzigingsregels

45.1 Algemeen

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • b. bouwvlakken worden verschoven, mits de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot.
45.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemming 'Detailhandel' waarbij een bouwvlak wordt toegevoegd, mits:

 • a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 12 van overeenkomstige toepassing zijn;
 • b. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
45.3 Wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ter plaatse van de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' bouwvlakken verschuiven met niet meer dan 5 m, mits:

 • a. een aangepast stedenbouwkundig plan hiertoe aanleiding geeft;
 • b. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
45.4 Wro-zone - wijzigingsgebied 3

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. ten hoogste 3 woningen worden gerealiseerd;
 • b. het Beeldkwaliteitsplan van de voormalige gemeente Andijk, van 2004, aangepast in 2005 dient als toetsingskader;
 • c. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • d. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • e. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van overeenkomstige toepassing zijn;
 • f. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
45.5 Wro-zone - wijzigingsgebied 4

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. ten hoogste 10 woningen worden gerealiseerd;
 • b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
 • c. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • d. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • e. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • f. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 voor het overige van overeenkomstige toepassing zijn;
 • g. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • h. de planopzet zodanig is dat de aanleg van een calamiteitenontsluiting met een brug mogelijk blijft.
45.6 Wro-zone - wijzigingsgebied 5

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 5' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. sprake is van algehele bedrijfsbeëindiging op de locatie;
 • b. de aanwezige bedrijfsbebouwing en opstallen volledig worden gesloopt;
 • c. ten hoogste 4 woningen worden gerealiseerd;
 • d. het Beeldkwaliteitsplan van de voormalige gemeente Andijk, van 2004, aangepast in 2005 dient als toetsingskader;
 • e. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • f. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • g. de economische uitvoerbaarheid is verzekerd;
 • h. met akoestisch onderzoek is aangetoond dat kan worden voldaan aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • i. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • j. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van overeenkomstige toepassing zijn.
45.7 Wro-zone - wijzigingsgebied 6

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 6' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. ten hoogste 105 woningen worden gerealiseerd;
 • b. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • c. het Beeldkwaliteitsplan van de voormalige gemeente Andijk, van 2004, aangepast in 2005 dient als toetsingskader;
 • d. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • e. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • f. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 voor het overige van overeenkomstige toepassing zijn;
 • g. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
45.8 Wro-zone - wijzigingsgebied 7

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 7' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. sprake is van algehele bedrijfsbeëindiging op de locatie;
 • b. de aanwezige bedrijfsbebouwing en opstallen volledig worden gesloopt;
 • c. ten hoogste 6 woningen worden gerealiseerd;
 • d. het Beeldkwaliteitsplan van de voormalige gemeente Andijk, van 2004, aangepast in 2005 dient als toetsingskader;
 • e. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • f. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • g. de economische uitvoerbaarheid is verzekerd;
 • h. met akoestisch onderzoek is aangetoond dat kan worden voldaan aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • i. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • j. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van overeenkomstige toepassing zijn.
45.9 Wro-zone - wijzigingsgebied 8

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 8' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. sprake is van algehele bedrijfsbeëindiging op de locatie;
 • b. de aanwezige bedrijfsbebouwing en opstallen volledig worden gesloopt;
 • c. ten hoogste 6 woningen worden gerealiseerd;
 • d. het Beeldkwaliteitsplan van de voormalige gemeente Andijk, van 2004, aangepast in 2005 dient als toetsingskader;
 • e. de verwezenlijking past binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • f. voldaan wordt aan een parkeernorm van 2 pp/woning;
 • g. de economische uitvoerbaarheid is verzekerd;
 • h. met akoestisch onderzoek is aangetoond dat kan worden voldaan aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • i. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • j. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van overeenkomstige toepassing zijn.