direct naar inhoud van Artikel 26 Verkeer
Plan: Dorpskernen III
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-VA03

Artikel 26 Verkeer

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. kunstwerken;
 • d. bermen en beplanting;
 • e. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. waterlopen en waterpartijen;
 • j. een evenemententerrein, ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein";

met de daarbijbehorende:

 • k. andere bouwwerken.
26.2 Bouwregels
26.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

26.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 20,00 m bedragen.
26.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing

26.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden voor meer rijstroken dan het bestaande aantal rijstroken;
 • b. het gebruik van de gronden ten behoeve van evenementen, met uitzondering van weekmarkten en met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein", in welk geval ten hoogste 3 evenementen per jaar zijn toegestaan met een duur van ten hoogste 3 dagen per evenement, exclusief opbouw en afbraak.
26.5 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 26.4 sub a in die zin dat wordt afgeweken van het aantal rijstroken, mits hierdoor geen wezenlijke verslechtering van de geluidssituatie optreedt.