direct naar inhoud van Artikel 23 Recreatie - Volkstuin
Plan: Dorpskernen III
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-VA03

Artikel 23 Recreatie - Volkstuin

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. gebouwen ten behoeve van volkstuinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • f. tuinen en erven;
 • g. water;
 • h. riet- en oeverbeplanting;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. andere bouwwerken.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 23.1 sub b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste 1%;
 • b. de oppervlakte van een gebouw bedraagt ten hoogste 12 m² per volkstuin;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste 2,75 m.
23.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
23.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de geluidssituatie, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.