direct naar inhoud van Artikel 11 Cultuur en ontspanning
Plan: Dorpskernen III
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-VA03

Artikel 11 Cultuur en ontspanning

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. een museum;
  • 2. detailhandel, ten dienste van en ondergeschikt aan het museum;
  • 3. horeca, ten dienste van en ondergeschikt aan het museum;
  • 4. maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en straten;
 • c. paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • f. tuinen en erven;
 • g. waterlopen en waterpartijen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. andere bouwwerken.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zullen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen.
11.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige horeca
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het wonen.