direct naar inhoud van Artikel 35 Wonen - Uit te werken
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 35 Wonen - Uit te werken

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
  • 1. een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en straten;
 • d. paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde.

35.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 35.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het aantal woningen bedraagt ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • b. de verwezenlijking moet passen binnen het gemeentelijk woonbeleid;
 • c. de uitwerking van de bestemming moet passen in een door burgemeester en wethouders vastgesteld stedenbouwkundig plan;
 • d. binnen de bestemming dienen voldoende gronden te worden ingericht als waterberging;
 • e. bij de uitwerking dienen de aan te houden afstanden ten opzichte van de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven en het nabijgelegen zwembad in acht te worden genomen;
 • f. de goothoogte van een woning zal ten hoogste 7,00 m bedragen en de bouwhoogte ten hoogste 12,00 m;
 • g. bij iedere woning dient te worden voorzien in gemiddeld ten minste 2 parkeerplaatsen per woonperceel.
35.3 Bouwregels
35.3.1 Voorlopig bouwverbod
 • a. het bouwen van bouwwerken is uitsluitend toegestaan overeenkomstig een door de gemeenteraad uitgewerkt plan dat in werking is getreden;
 • b. met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a, zo lang de bedoelde uitwerking nog niet in werking is getreden, voor de bouw van bouwwerken op voorwaarde dat het bouwplan past binnen een ontwerp, dan wel een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan.