direct naar inhoud van Artikel 33 Wonen - Wooncentrum
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 33 Wonen - Wooncentrum

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Wooncentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
  • 1. (sociaal-)medische voorzieningen;
  • 2. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen die zijn genoemd in bijlage 3;
 • a. bijbehorend bouwwerken;

met de daarbijbehorende:

 • b. tuinen, erven en terreinen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. andere bouwwerken.

33.2 Bouwregels
33.2.1 Woongebouwen

Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zullen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen.

33.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bijbehorende bouwwerken zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 20 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

33.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

33.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

33.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor bewoning.