direct naar inhoud van Artikel 31 Water - Waterkering
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 31 Water - Waterkering

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. werken ten behoeve van de primaire waterkering en -geleiding;
 • b. het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijken;
 • c. het agrarisch en recreatief medegebruik;
 • d. wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

 • e. water;
 • f. cultuurgrond;
 • g. andere bouwwerken, waaronder dammen en/of duikers.
31.2 Bouwregels
31.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

31.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van overige andere bouwwerken, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
31.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de geluidssituatie, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zódanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.

31.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
31.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het ophogen en afgraven van gronden;
 • b. het aanbrengen van beplanting.
31.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 31.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
31.4.3 Toetsingscriteria

De in lid 31.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan de functie van de primaire waterkering;
 • b. over de waterhuishouding vooraf advies wordt ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.