direct naar inhoud van Artikel 29 Water - Waterbouwkundig
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 29 Water - Waterbouwkundig

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterbouwkundig' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. werken ten behoeve van de waterstaat, niet zijnde een geluidzoneringsplichtige inrichting;
 • b. gebouwen ten behoeve van de waterstaat, waaronder sluizen en gemalen;
 • c. water;
 • d. de ontwikkeling van ecologische waarden;

met de daarbijbehorende:

 • e. terreinen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. paden en verhardingen;
 • h. andere bouwwerken.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de waterstaat gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
29.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van andere bouwwerken, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
29.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de geluidssituatie, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zódanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.