direct naar inhoud van Artikel 27 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 27 Verkeer - Verblijfsgebied

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, woonstraten;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. een klokkenstoel, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding – klokkenstoel";

met daaraan ondergeschikt:

 • g. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding "garage";
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. een evenemententerrein, ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein";

met de daarbijbehorende:

 • l. andere bouwwerken.
27.2 Bouwregels
27.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;
 • b. een garagebox mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
27.2.2 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. een garagebox mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

27.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende regel:

 • a. een klokkenstoel mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding – klokkenstoel";
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

27.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

27.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden ten behoeve van evenementen, met uitzondering van weekmarkten en met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein", in welk geval ten hoogste 3 evenementen per jaar zijn toegestaan met een duur van ten hoogste 3 dagen per evenement, exclusief opbouw en afbraak.