direct naar inhoud van Artikel 20 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 20 Recreatie - Dagrecreatie

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. sport- en speelvoorzieningen;
 • c. gebouwen ten behoeve van een kinderboerderij;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en straten;
 • e. paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • h. tuinen en erven;
 • i. water;
 • j. riet- en oeverbeplanting;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. andere bouwwerken.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 20.1 sub c. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 110 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
20.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de geluidssituatie, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.