direct naar inhoud van Artikel 16 Groen
Plan: Dorpskernen III
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01

Artikel 16 Groen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. paden;
 • c. speelvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';
 • d. recreatief medegebruik;
 • e. een gebouw ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek, ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek';

met daaraan ondergeschikt:

 • f. woonstraten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. waterlopen en waterpartijen;
 • j. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • k. andere bouwwerken.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouwen mag uitsluitend een gebouw ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek worden gebouwd;
 • b. een gebouw ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
16.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

 

16.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de functieaanduidingen worden verwijderd, mits:
  • 1. de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.