direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene bouwregels
Plan: Kerkepad 29
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPkerkepad29-Va01

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Overschrijding bouwgrenzen
8.1.1

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot:

 • a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;
 • b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelbouwgrens niet meer dan 0,12 m bedraagt;
 • c. gevel en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, galerijen en luifels, mits zij de voorgevelbouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijden;
 • d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden;
 • e. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden.

8.1.2

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 8.1.1 voor het overschrijden van de aangegeven bouwgrenzen met ten hoogste 1,50 m, indien het betreft:

 • a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen;
 • b. toegangen van bouwwerken;
 • c. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;
 • d. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen;
 • e. gevel en kroonlijsten en overstekende daken;
 • f. balkons en galerijen;
 • g. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;
 • h. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen;
 • i. kelderingangen en kelderkoekoeken.
8.2 Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen

Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen de voor dat gebouw toegestane maximale hoogte met niet meer dan 8 m overschrijden.

8.3 Dakopbouwen t.b.v. noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties

Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger zijn dan 3,50 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst.

8.4 Onderkeldering
8.4.1

De planregels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen;
 • b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,50 m onder peil.

8.4.2

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.4.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,10 m beneden peil;
 • b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag worden gebouwd;
 • c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel.