direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Kerkepad 29
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPkerkepad29-Va01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in woningen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen en water.
4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse de aanduiding;
 • c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding;
 • d. de hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap met een dakhelling van ten minste 30° en ten hoogste 60°;
 • e. bijgebouwen en aan- en uitbouwen bij woningen mogen worden gebouwd mits:
   • de gronden buiten het bouwvlak voor tenminste 50% onbebouwd blijven;
   • de goothoogte van de bijgebouwen of uitbreidingen woonruimte niet meer bedraagt dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 3 m;
   • de bouwhoogte van de bijgebouwen of uitbreidingen woonruimte minimaal 1 m onder de bouwhoogte van de woning dient te blijven tot een maximum van 6 m;
   • de gronden buiten het bouwvlak voor ten hoogste 50% bebouwd mogen worden tot een maximum van 300 m2 aan bijgebouwen en uitbreidingen woonruimte per woning;
   • uitbreidingen en bijgebouwen plat worden afgedekt dan wel met een kap met een dakhelling die in graden gelijk of kleiner is dan de dakhelling van het hoofdgebouw;
 • f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 2 m en voor de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m;
 • g. de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
4.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 ten behoeve van de functie "bed en breakfast" onder de voorwaarde dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt behouden;
 • b. de bedrijfsfunctie maximaal 40% van het woonoppervlak mag beslaan tot een maximum van 75 m2;
 • c. geen bedrijfsactiviteiten "bed en breakfast" zijn toegestaan in vrijstaande bijgebouwen of bedrijfsgebouwen;
 • d. de capaciteit niet meer dan 2 kamers mag bedragen;
 • e. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden gebruikt;
 • f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden voor omliggende gronden;
 • g. de activiteit niet leidt tot een aanmerkelijke toename van de verkeersbelasting in de omgeving en het verkeer en niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
 • h. op eigen terrein in de parkeerbehoefte dien te worden voorzien;
 • i. voor het overige de bepalingen in lid 4.2 van toepassing blijven.