direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Kerkepad 29
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPkerkepad29-Va01

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Wonen';
 • c. parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. bij iedere woning aan de zij- en of voorgevel een erker mag worden gebouwd onder de voorwaarde dat:
  • 1. de diepte gemeten uit de gevel maximaal 1,5 m bedraagt;
  • 2. de breedte van de erker maximaal 70% bedraagt van de breedte van de gevel waaraan wordt gebouwd;
  • 3. de afstand tot de voorste perceelsgrens minimaal 3 m bedraagt;
  • 4. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens tenminste 2 m bedraagt.
 • b. bij iedere woning een overkapping (luifel) mag worden gebouwd met een oppervlakte van 5 m2 en een bouwhoogte van maximaal de eerste bouwlaag van de woning tot een maximum van 4 m.
 • c. bestaande gebouwen mogen worden gehandhaafd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt.
 • d. voor het overige uitsluitend andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 1 m.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2, onder a, ten behoeve van de bouw van een erker de afstand tot aan de openbare weg gelegen perceelsgrens, indien in vergelijkbare gevallen de erkers reeds dichter bij de aan de openbare weg gelegen perceelsgrens zijn gesitueerd.